STY
28

Pieniądze dla regionu

Opublikowano 28/01/2015
W nowej perspektywie finansowej Województwo Śląskie otrzyma 3476 mln euro, co stanowi 11% puli przeznaczonej dla wszystkich województw (31,2 mld euro).

W nowej perspektywie finansowej Województwo Śląskie otrzyma 3476 mln euro, co stanowi 11% puli przeznaczonej dla wszystkich województw (31,2 mld euro).

Program jest finansowany przez dwa fundusze – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 2498,9 mln euro oraz Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 978 mln euro.

Pieniądze te zostały przypisane do tzw. osi priorytetowych. To trzynaście obszarów, które zostały uznane za najważniejsze w tym okresie unijnego programowania. Najwięcej, bo aż 796,7 mln euro zostanie przeznaczone na działania podnoszące efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i regulujące gospodarkę niskoemisyjną. Na rozwój transportu przewiduje się 473 mln euro, zaś na wzmocnienie konkurencyjności MŚP – 305 mln euro. Wśród pozostałych osi priorytetowych wyróżnić należy nowoczesną gospodarkę, rewitalizację i rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, włączenie społeczne, dbałość o regionalny rynek pracy oraz ochronę środowiska.

Około 32% w ramach RPO WSL 2014-2020 zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). 793 mln euro otrzyma Subregion Centralny w ramach ZIT, z kolei Subregiony Północny, Południowy i Zachodni w ramach RIT stanowiących w pewnym sensie kontynuację Programu Rozwoju Subregionów mogą liczyć na 314,7 mln euro.