CZE
28

Absolutorium za wykonanie budżetu

Opublikowano 28/06/2015
Sejmik Województwa Śląskiego udzielił Zarządowi Województwa Śląskiego absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2014

Sejmik Województwa Śląskiego udzielił absolutoriu Zarządowi Województwa Śląskiego za wykonanieetu za 2014r. W minionym roku wydatki wyniosły ok. 1,8 mld zł, a dochody ok. 1,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy wydano na transport i łączność (ok. 909 mln zł), oświatę (161 mln zł), kulturę (138 mln zł), ochronę zdrowia (91 mln zł) oraz politykę społeczną (97 mln zł).

W porównaniu z innymi województwami Śląskie zajmuje pierwsze miejsce w wydatkach transport i łączność oraz oświatę.

Ubiegły rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości ok. 131 mln zł. Tyle bowiem wyniosła różnica miedzy dochodami a wydatkami. Deficyt ten został pokryty w całości. Udało się bowiem uzyskać tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych.

Podczas sesji Marszałek Wojciech Saługa przedstawił radnym szczegółową analizę budżetu z podziałem na zadania i z uwzględnieniem dochodów województwa. Na te składają się przede wszystkim wpływy z odpisu od podatku dochodowego osób prawnych (CIT) – ok. 418,3 mln zł oraz fizycznych (PIT) – ok. 155,5 mln zł.

Całkowite zadłużenie Województwa w zamkniętym ubiegłorocznym sprawozdaniu to kwota ok. 563 mln zł. Stanowi to 34,3% jego dochodów. Pod tym względem Śląskie znajduje się na IV miejscu w kraju. Dla porównania najbardziej zadłużone to Województwo Mazowieckie z 1,6 mld zł długu.

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz z ze sprawozdaniem finansowym głosowało 28 radnych, 13 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.