WSPÓLNIE DLA POLSKI i EUROPY POLSKIE PRIORYTETY EUROPEJSKIEJ POLITYKI PSL

Lepsza Polska w lepszej Europie

Misją PSL jest działanie dla dobra mieszkańców Polski. Chcemy budować lepszy ład polityczny, społeczny i gospodarczy naszego kraju w połączeniu z przynależnością do Unii Europejskiej. W naszych działaniach bronimy podstawowych praw człowieka. Godnych warunków egzystencji materialnej, prawa do ochrony życia, zdrowia, edukacji i swobody rozwoju duchowego.

Polska racja stanu

Dbamy o zachowanie tożsamości narodowej i kultury Polski w UE. Chcemy, aby z korzyścią dla naszego społeczeństwa rosła pozycja Polski w zjednoczonej Europie i na świecie. Zapewniamy lepszą ochronę obywateli Polski poza granicami kraju. Wspieramy koncepcję Europy Ojczyzn, która daje najszerszą możliwość wykorzystania europejskiego dziedzictwa i potencjału.

Skuteczna polityka – PSL w Grupie Chrześcijańskich Demokratów

PSL pozytywnie wpływa na Polskę i Unię Europejską. Sprzyja temu przynależność do Europejskiej Partii Ludowej, która posiada decydujący głos w sprawach europejskich obecnie i zapewne po najbliższych wyborach do PE. W kraju, ze względu na wysokie kompetencje, PSL jest najbardziej cenionym partnerem koalicyjnym. Zarówno na szczeblu rządowym, jak i w samorządach.

Pieniądze z budżetu UE na lata 2014-2020

Dopilnujemy, aby dobrze zostały spożytkowane środki finansowe, których Polska najwięcej wywalczyła z budżetu unijnego spośród wszystkich państw członkowskich. Muszą one w pierwszym rzędzie być skierowane na poprawę warunków życia polskich rodzin, tworzenie miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości, edukację, naukę, ochronę zdrowia i infrastrukturę.

Praca to nie przywilej

Wpłyniemy na zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku pracy. Służyć temu będzie zagospodarowanie funduszy unijnych, wsparcie dla przedsiębiorczości, krzewienie edukacji, pomoc w zatrudnianiu młodzieży i tworzenie prawa sprzyjającego powstawaniu nowych, trwałych miejsc pracy. Będziemy bronić naszych rodaków, którzy za granicą poszukują pracy, a są dyskryminowani.

Ochrona zdrowia

System ochrony zdrowia musi obejmować każdego obywatela. Chcemy, aby pieniądze europejskie i rozwiązania unijne umożliwiały Polakom dostęp do bezpłatnej i dobrej ochrony zdrowia. Leki oraz badania i zabiegi specjalistyczne ratujące ludzkie życie i zdrowie muszą były refundowane w znacznie większym stopniu niż dotychczas.

Rozwój gospodarki i wsparcie przedsiębiorczości

Walczymy o rozwój polskiej gospodarki. Wykorzystujemy pieniądze unijne do jej pobudzania i unowocześniania. W nowej perspektywie budżetowej stworzymy dogodne warunki ekonomiczne i lepsze przepisy dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości, zwłaszcza małej i średniej. Otworzymy nowe rynki na eksport polskich towarów. Postawimy na innowacje, naukę i promocję polskiej myśli technicznej. Wesprzemy sektor spółdzielczy.

Edukacja i wiedza fundamentem rozwoju

Wspieramy edukację i naukę poprzez większe nakłady pieniężne na placówki publiczne i prywatne oraz jakościowe doskonalenie kształcenia. Epoka Europy bez granic, internetu, światłowodów i techniki cyfrowej wymaga nowoczesnego podejścia, aby Polska uzyskała przewagę ekonomiczną.

Rozwój wsi i obszarów wiejskich

Istotnym wyzwaniem PSL jest zrównoważony, wszechstronny rozwój obszarów wiejskich. W tym celu za istotne uznajemy racjonalne i jak najpełniejsze wykorzystanie pieniędzy z programów unijnych, rozwój infrastruktury, wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, działania na rzecz zwiększenia dochodów i poprawy opłacalności rolnej, wsparcie dla działalności pozarolniczej i warunków życia na wsi.

Zrównoważony rozwój regionalny

PSL opowiada się za zrównoważonym rozwojem regionalnym kraju. Aby tego dokonać, chcemy wykorzystać środki krajowe i unijne, pobudzić aktywność środowisk lokalnych, udzielać większego wsparcia regionom najbiedniejszym. Chcemy zabezpieczyć finansowanie zadań samorządów, aby lepiej służyły mieszkańcom. Sprzyjamy takim rozwiązaniom prawnym, które będą służyć rozwojowi samorządności, tworzeniu lepszych warunków życia i wyzwalaniu społecznej aktywności.

Bezpieczna Europa

Unia Europejska powinna zapewnić Europie bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i militarne. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w tych obszarach potrzebne jest współdziałanie wszystkich sił politycznych w instytucjach europejskich i w kraju.

Bezpieczeństwo energetyczne

Polska musi posiadać własną politykę energetyczną i aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu wspólnej sprawiedliwej polityki energetycznej UE. Stawiamy na krajowe zasoby węgla, w tym technologie niskoemisyjne. Chcemy inwestować w odnawialne źródła energii oraz wykorzystanie krajowych złóż gazu, zwłaszcza łupkowego. W mniejszym stopniu powinna być wykorzystana energia atomowa.